Standaard prijslijst

De standaard prijslijst door de NZA (Nederlandse ZorgAutoriteit) weergegeven in een zg. beschikking geeft prijzen van prestaties. Op de website en bij de receptie bevindt zich altijd de meest actuele prijslijst die we hanteren. Hierop zijn ook de offertes gebaseerd.

Er is een code met bijbehorende prestatiebeschrijving(en) en een tarief of prijs. Deze prijs is voor sommige prestaties exclusief de materiaal en techniekkosten (in de onderstaande standaardprijslijst aangegeven met *). Doordat er vaak meerdere mogelijkheden van behandeling zijn kunnen de materiaal-en/of techniekkosten varieren. De nieuwste technieken die door ons worden toegepast bestaan uit digitaal vervaardigde apparatuur. Deze kosten worden in de offerte nader gespecificeerd. De totale uiteindelijke prijs wordt dus naast de standaardprijs voor de prestaties ook bepaald door de materiaal-en/of techniekkosten. Onderstaande standaard prijslijst is geldig van 01-01-2022 t/m 31-12-2022. 

Consultatie en Diagnostiek

CodeOmschrijvingBedrag
F121A Eerste consult
Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.
€ 23,45
F122A Vervolg consult
Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.
Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.
€ 23,45
F123A Controlebezoek
Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht
€ 14,65
F124A Second opinion
Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.
€ 111,10
F125A *Maken gebitsmodellen
Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.
Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het behandelingsmaandtarief).
Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.
Dit tarief is exclusief de materiaal en techniekkosten

€ 17,93
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief het bespreken van het behandelplan
Onder beoordeling van gebitsmodellen wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Met andere woorden: bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden.
In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het behandelingsmaandtarief.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.
€ 64,74
F155A Vervaardiging orthopantomogram
maken van een kaakoverzichtsfoto
€ 31,49
F156A Beoordelen orthopantomogram
beoordelen van een kaakoverzichtsfoto
€ 18,46
F157A Vervaardigen laterale schedelröntgenfoto
Het maken van een schedelfoto/schedelröntgenfoto.
€ 19,73
F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto
Het beoordelen van een schedelfoto/schedelröntgenfoto
€ 55,07

Preventieve mondzorg

CodeOmschrijvingBedrag
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan 10 minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan 10 minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.
€ 13,84

Beugels (orthodontie)

CodeOmschrijvingBedrag
F411A *Plaatsen beugel categorie 1
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals
individueel gemaakte tonghekjes.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten€ 120,95
F421A *Plaatsen beugel categorie 2
Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear (buitenbeugel), palatinale bar of linguale boog.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€ 126,50
F431A *Plaatsen beugel categorie 3
Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator).
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€ 145,88
F441A *Plaatsen beugel categorie 4
Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectieapparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden. Dit kan zowel in de breedte als voorachterwaarts.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€ 155,42
F451A *Plaatsen beugel categorie 5
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/ labiale brackets (“normale brackets”). Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht.
Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 5 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 87,50.
€ 367,70
F471A *plaatsen beugel categorie 7
Het plaatsen van een doorzichtige beugel. Het tarief is exclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van de uitneembare aligners
€ 580,46
F481A *plaatsen beugel categorie 8
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog aan de binnenzijde van deze tandboog. Het tarief is exclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van linguale brackets.
€ 453,04
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak
Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5 en 6). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje).
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht bij beugels die op of na 1 januari 2012 zijn geplaatst.
€ 100,74
F511A Beugelconsult per maand categorie 1
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 30,62
F512A Beugelconsult per maand categorie 2
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 30,62
F513A Beugelconsult per maand categorie 3
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 30,62
F514A Beugelconsult per maand categorie 4
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 30,62
F515A Beugelconsult per maand categorie 5
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 34,99
F516A Beugelconsult per maand categorie 6
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Dit komt voor bij patiënten die een vaste slotjes beugel hebben in beide kaken.Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de laatste slotjesbeugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 43,74
F517A Beugelconsult per maand categorie 7
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Dit komt voor bij patiënten die een uitneembare doorzichtige beugel hebben. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de uitneembare beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 43,74
F518A Beugelconsult per maand categorie 8
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Dit komt voor bij patiënten die een vaste beugel hebben aan de binnenzijde van een enkele kaak. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 52,49
F519A Beugelconsult per maand categorie 9
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Dit komt voor bij patiënten die een vaste beugel hebben aan de binnenzijde van beide kaken. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 65,61
F521A Beugelconsult vanaf de 25e behandelingsmaand
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelingsmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 30,62
F531A Nacontrole bij beugelcateqorie 1 t/m 4
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling en kan voor categorie 1 t/m 4 beugels in rekening worden gebracht.
€ 30,62
F532A Nacontrole bij beugelcateqorie 5, 7 en 8
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling uit categorie 5, 7 en 8
€ 34,99
F533A Nacontrole bij beugelcategorie 6 en 9
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling uit categorie 6
€ 43,74
F612A *Plaatsen intermaxillaire correctieveren
Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het gebruik van intermaxillaire correctieveren, zoals JasperJumper of Forsus spring.
Hiervoor wordt de kostprijs in rekening gebracht.
€ 126,50
F811A *Reparatie of vervanging van beugel
Het repareren of vervangen van een beugel na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€ 30,40
F812A *Herstel of vervanging van retentie-apparatuur
Het repareren of vervangen van een retentiebeugel.
Uitsluitend in rekening te brengen tenminste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de
retentie-apparatuur herstelt of vervangt (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt).
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten

€ 40,07
F813A *Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 40,07
F815A Verwijderen spalk, per element
Hieronder wordt verstaan het wegslijpen van de spalk, het weghalen van lijmresten en polijsten van elementen.
Deze verrichting kan alleen worden gedeclareerd als er een nieuwe spalk op volgt.
€ 6,17

Diversen

CodeOmschrijvingBedrag
F716A *Mondbeschermer
Het maken van een plaat (mondbeschermer) die de tandenrij omsluit ter bescherming tegen beschadiging bij verschillende sporten, zoals boksen en hockey. Tot deze prestatie behoort het maken van gebitsafdrukken, registratie van de gebitssituatie, het plaatsen, het instrueren van de consument en twee maanden nazorg.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€ 27,78