EHBO mijn beugel online

Kwaliteit

Kwaliteit

Graag willen we aandacht geven en goede zorg leveren. Dit is essentieel voor het leveren van kwaliteit. Vrijwel al onze handelingen zijn vastgelegd in protocollen. Deze protocollen en procedures zijn gebaseerd op richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging en de beroepsvereniging (NVvO en KNMT). Daarnaast is natuurlijk wetgeving leidend in al onze handelingen zoals WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst), Wet BIG (Wet Individuele Beroepen Gezondheidszorg) en Privacy wetgeving AVG.

Na het voltooien van de opleiding tot orthodontist wordt men ingeschreven in het Specialistenregister. Als lid van de beroepsvereniging van orthodontisten NVvO moet men blijven werken aan kwaliteit. De minister van Volksgezondheid heeft herregistratie verplicht gesteld. Dit dient elke 5 jaar plaats te vinden. Om aan de eisen te voldoen van herregistratie moet:

Om de 2,5 jaar wordt opnieuw bekeken of men voldoet aan deze eisen en worden deze eisen in de praktijk getoetst met een controlebezoek ofwel audit. Hierbij wordt ook een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Het laatste patiënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in maart 2022. Graag willen we de patiënten die hieraan hebben meegewerkt bedanken. Zij hebben mede bijgedragen om de verleende zorg nog beter te maken! Vraag de secretaresse aan de balie om inzage te hebben in de onderzoeksresultaten. Natuurlijk kan men ook altijd de secretaresse informeren over eventuele op- of aanmerkingen. Deze kunnen wij dan weer in een volgend werkoverleg in ons team bespreken. 

Het WIP (Werkgroep Infectiepreventie) protocol wordt gevolgd evenals het protocol voor de orthodontische praktijk. Dit is een protocol waarin omschreven staat welke maatregelen genomen dienen te worden als men werkzaamheden verricht in en rond de mond. Daarnaast vindt structureel werkoverleg plaats dat schriftelijk wordt vastgelegd. Aan het eind van het jaar wordt een kwaliteitsjaarverslag geformuleerd.

Als zorgverlener staat men ook ingeschreven in het BIG-register met nummer 89020242602. Dit is het Register van Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg.