EHBO mijn beugel online

Standaard prijslijst

Standaard prijslijst

De standaard prijslijst door de NZA (Nederlandse ZorgAutoriteit) weergegeven in een zg. beschikking geeft prijzen van prestaties. Op de website en bij de receptie bevindt zich altijd de meest actuele prijslijst die we hanteren. Hierop zijn ook de offertes gebaseerd.

Er is een code met bijbehorende prestatiebeschrijving(en) en een tarief of prijs. Deze prijs is voor sommige prestaties exclusief de materiaal en techniekkosten (in de onderstaande standaardprijslijst aangegeven met *).Doordat er vaak meerdere mogelijkheden van behandeling zijn kunnen de materiaal-en/of techniekkosten varieren. De nieuwste technieken die door ons worden toegepast bestaan uit digitaal vervaardigde apparatuur. Deze kosten worden in de offerte nader gespecificeerd. De totale uiteindelijke prijs wordt dus naast de standaardprijs voor de prestaties ook bepaald door de materiaal-en/of techniekkosten. Onderstaande standaard prijslijst is geldig van 01-01-2024 t/m 31-12-2024.

Consultatie en Diagnostiek

Code Omschrijving Bedrag
F121A
Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief rontgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
-het inslijpen van een of meerdere elementen;
-het stellen van de indicatie tot extractie;
-het voorschrijven van oefeningen;
-het adviseren van ouders en verzorgers.
€26,75
F122A
Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief rontgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
-het inslijpen van een of meerdere elementen;
-het stellen van de indicatie tot extractie;
-het voorschrijven van oefeningen;
-het adviseren van ouders en verzorgers.
Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.
€26,75
F123A
Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patient tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht
€16,81
F124A
Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief rontgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patient en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patient, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.
€126,72
F125A
Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.
Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het behandelingsmaandtarief).
Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.
Dit tarief is exclusief de materiaal en techniekkosten

€20,57
F126A
Onder beoordeling van gebitsmodellen wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patient en/of diens ouders of verzorgers. Met andere woorden: bezoeken van de patient aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden.
In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen nodig acht, kan in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het behandelingsmaandtarief.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.
€74,26
F155A
maken van een kaakoverzichtsfoto
€36,13
F156A
beoordelen van een kaakoverzichtsfoto
€21,18
F157A
Het maken van een schedelfoto/schedelrontgenfoto.
€22,63
F158A
Het beoordelen van een schedelfoto/schedelrontgenfoto
€63,17

Preventieve mondzorg

Code Omschrijving Bedrag
F724A
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan 10 minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan 10 minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.
€15,78

Beugels (orthodontie)

Code Omschrijving Bedrag
F411A
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals
individueel gemaakte tonghekjes.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten€138,74
F421A
Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beinvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear (buitenbeugel), palatinale bar of linguale boog.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€145,11
F431A
Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beinvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator).
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€167,34
F441A
Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectieapparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beinvloeden. Dit kan zowel in de breedte als voorachterwaarts.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€178,28
F451A
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor een enkele tandboog. Het tarief is exclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/labiale brackets en bijbehorende bogen.
€421,80
F471A
Het plaatsen van een doorzichtige beugel. Het tarief is exclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van de uitneembare aligners
€665,86
F481A
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor een enkele tandboog aan de binnenzijde van deze tandboog. Het tarief is exclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van linguale brackets en bijbehorende bogen.
€519,69
F492A
Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur en vacuumgevormde correctie hoesjes (categorie 5 t/m 9). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje).
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
€115,56
F493A
Het verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende beugelbehandeling met beugel categorie 7 (refinements). Inclusief beugelconsult. Per kaak in rekening te brengen. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht in een maand waarin ook een beugelconsult in rekening wordt gebracht. De materiaal-en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de vacuum gevormde correctie hoesjes.
€57,81
F511A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€35,12
F512A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€35,12
F513A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€35,12
F514A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€35,12
F515A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€40,14
F516A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 6. Dit komt voor bij patiënten die een vaste slotjes beugel hebben in beide kaken.Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de laatste slotjesbeugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€50,18
F517A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 7. Dit komt voor bij patiënten die een uitneembare doorzichtige beugel hebben. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de uitneembare beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€50,18
F518A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 8. Dit komt voor bij patiënten die een vaste beugel hebben aan de binnenzijde van een enkele kaak. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€60,21
F519A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit de categorie 9. Dit komt voor bij patiënten die een vaste beugel hebben aan de binnenzijde van beide kaken. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€75,27
F521A
Het maandelijks behandelen van patienten met beugels uit alle beugel categorien. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelingsmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€35,12
F531A
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling en kan voor categorie 1 t/m 4 beugels in rekening worden gebracht.
€35,12
F532A
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling uit categorie 5, 7 en 8
€40,14
F533A
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling uit categorie 6
€50,18
F612A
Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het gebruik van intermaxillaire correctieveren, zoals JasperJumper of Forsus spring.
Hiervoor wordt de kostprijs in rekening gebracht.
€145,11
F811A
Het repareren of vervangen van een beugel na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patient. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€34,87
F812A
Het repareren of vervangen van een retentiebeugel.
Uitsluitend in rekening te brengen tenminste een jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de
retentie-apparatuur herstelt of vervangt (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt).
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten

€45,96
F813A
Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€45,96
F815A
Hieronder wordt verstaan het wegslijpen van de spalk, het weghalen van lijmresten en polijsten van elementen.
Deze verrichting kan alleen worden gedeclareerd als er een nieuwe spalk op volgt.
€7,04

Diversen

Code Omschrijving Bedrag
F716A
Het maken van een plaat (mondbeschermer) die de tandenrij omsluit ter bescherming tegen beschadiging bij verschillende sporten, zoals boksen en hockey. Tot deze prestatie behoort het maken van gebitsafdrukken, registratie van de gebitssituatie, het plaatsen, het instrueren van de consument en twee maanden nazorg.
Exclusief materiaal-en/of techniekkosten
€31,68